Skip to main content

Pedagogická praxe na KFL

Podle studijního plánu absolvují studenti NMgr. studia Učitelství pro II. ZŠ zpravidla v první roce studia dvě průběžné praxe a v začátku studia druhého roku jednu souvislou praxi. Organizačně zajišťuje studentů praxi Centrum praktické přípravy. Po stránce odborného vedení při praxích, konzultace praxí a odevzdávání úkolů z praxe (především tzv. pedagogické deníky) se obrací student na oborového didaktika – na KFL je to PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D, který pro toto metodicko-didaktické vedení praxí vytvořil na LMS Moodle kurz s názvem Praktická příprava zde: https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1286 

Zde a pouze zde jsou vždy aktualizované informace k jednotlivým praxím v jednotlivých aktuálních semestrech daného akademického roku. Zde student nalezne především všechny formuláře a vzory, dále termíny pro odevzdání, příklady akceptovatelného zpracování pedagogických deníků. Dále zde nalezne informace k hospitacím ve cvičné výuce, počtu hodin, které je třeba během praxe odučit etc. Do tohoto kurzu také v elektronické podobě vkládá všechny didaktikem požadované úkoly (výkazy, sebehodnocení, pedagogické deníky apod.).

Každý student, kterého se povinnost pedagogické praxe týká, nechť si tento e-learningový kurz pečlivě prostuduje. Propojení pedagogické praxe s oborovou didaktikou bude dále podrobněji probíráno během výuky předmětů DO1-Z a DO2-Z.