Profil absolventa

Program: Filosofie
Obor: Filosofie humanitních věd – bakalářské studium

Absolvent musí na základní úrovni získat vhled do základních humanitních oborů, ze kterých může vycházet jako z dostatečné informační základny a které mu poskytují nezbytný základ pro další celoživotní vzdělávání. Jde o filosofická zdůvodnění a praktické výstupy humanitních věd nezbytných pro orientaci v současném světě. Absolvent získá znalosti z dějin filosofie a současné filosofie, politické filosofie, etiky, estetiky, které mu umožní hlubší porozumění aktuálním společensko-kulturním otázkám.

Cílem oboru je vychovat odborníky, kteří naleznou uplatnění v praxi vyžadující vhled do společenskovědní problematiky, například ve veřejné správě a administrativě, v oblasti kultury a vzdělávání, v informačních a kulturních centrech. Profesně je orientován na uplatnění v pracovních pozicích vyžadujících schopnost zprostředkovat jednání mezi aktéry rozdílných oblastí činnosti a rozdílných kompetencí. Student bude připraven k dalšímu vzdělávání v navazujících magisterských programech filosofie a humanitních věd.Program: Specializace v pedagogice
Obor: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Cílem studia je získání a rozvoj odborných pedagogických a psychologických znalostí, schopností a dovedností, nácvik vyučovacích strategií a rozvoj koncipování a programování vzdělávacích situací.

Cílem studia je připravit odborníky pro oblast vzdělávání, kultury a správy schopné reflektovat společenskovědní problematiku jak z hlediska speciálně vědních přístupů, tak z hlediska kritické reflexe založené na filosofickém diskurzu.Program: Učitelství pro základní školy
Obor: Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy – navazující studium

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.