Skip to main content

Cíle studia a profil absolventa 

Program: Specializace v pedagogice

Obor: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Studijní program Základy společenských věd se zmařením na vzdělávání je primárně určen pro odbornou přípravu budoucích učitelů předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd na základních, případně středních školách. Jeho základní cíle tak spatřujeme zejména v následujících dvou rovinách. 

Za prvé; seznámit budoucí učitele výše uvedených předmětů s hlavními obory, které se podílí na konstituci tohoto specifického předmětu nemajícího přímou oporu v žádném z existujících vědních oborů. Studenti/ky tak budou seznámeni/y se základy oborů, jakými jsou politologie, sociologie, ekonomie, religionistika, filosofie apod., stejně jako s vybranými problémy a tématy, která jsou v současnosti v daných oborech řešeny, a které tvoří důležitý kontext či v některých případech dokonce nezbytný výchozí rámec pro pochopení role a funkce společenských věd v současné společnosti (např. globalizace, proměny společnosti v souvislosti s rozvojem vědy a techniky, otázky kolektivních identit v souvislosti s nárůstem nacionalismu, politického extrémismu či různých forem náboženského konzervatismu a fundamentalismu). Nezbytnou součástí této „roviny“ bude i seznámení s klíčovými metodami a postupy, s nimiž sociální vědy pracují, a to především s ohledem na jejich budoucí praktické využití absolventy/kami při rozvíjení vlastního kritického myšlení i kritického myšlení jejich budoucích studentů/ek.

Za druhé; poskytnout dostatečné teoretické, stejně jako hodnotové zázemí pro takové pojetí školních předmětů občanská výchova či základy společenských věd, které povede především k dalšímu rozvíjení klíčových občanských kompetencí v moderní demokratické společnosti. Důležitá pozornost proto bude věnována jak rozvíjení takových kompetencí, jakými jsou např. kritické myšlení, sociální solidarita, interkulturní a interetnická komunikace či participativní občanství, tak také některým specifickým tématům či problémů, které se ukazují jako nové výzvy soudobé společnosti (např. mediální gramotnost, ekonomická gramotnost, problematika tzv. rovných příležitostí, hodnotové proměny v souvislosti s postupující individualizací moderní společnosti či napětí související s různými pojetími demokracie a jejího efektivního uplatňování).

Celkovým cílem bakalářského (Bc.) studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do NMgr. studia učitelství. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ, příp. i na SŠ.

Program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Obor: Občanská výchova - navazující magisterské studium

Cílem dvouletého NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy (ZŠ) se specializacemi je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou vědních oborů), přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadavků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního oboru, druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce.

Občanská výchova

V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak, aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je rovněž založeno na praktické části – student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloků povinně volitelných předmětů.

V odborné složce studia Učitelství občanské výchovy pro základní školy se klade důraz na prohloubení teoretického poznání a jeho následné praktické aplikace ve společenských vědách, případně filosofii, s důrazem na klíčové problémy a otázky, s nimiž se potýká současná společnost. Jde zejména o problémy související s fenomény globalizace, vztahu náboženství a moderní společnosti, ekologickou problematiku a v neposlední řadě rovněž otázky související s rolí ekonomiky v moderní globalizující se společnosti a proměny právního řádu. Oborová složka proto rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu humanitních studií a důsledně se snaží nahlížet danou problematiku z perspektivy klíčových disciplín – sociologie, politologie, antropologie a filosofie. 

Cílem oborové složky studia je prohloubit dovednosti a kompetence vedoucí ke schopnosti aplikovat znalosti a informace získané v předchozím studiu na klíčové problémy současné moderní společnosti. Naším cílem je přitom vést studenty jak směrem ke schopnosti kritického myšlení, tak také směrem k občansky zodpovědným postojům.

Důležitou součástí oborové složky je rovněž oborově didaktický blok, který vedle oborových didaktik koncipovaných tak, aby absolventi/ky programu mohli adekvátně a kvalifikovaně působit nejen na různých typech středních škol, ale rovněž na školách základních, obsahuje také šířeji koncipované didaktické předměty (např. předmět Výchova k občanství), které vhodně propojí teoretickou reflexi a schopnost její praktické aplikace.

Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů. 

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele/ku předmětu občanská výchova vyučovaného na základních školách. Vedle všeobecně vzdělávacích vědomostí je učitelské studium koncipováno tak, aby vedlo k získání odborných pedagogických, psychologických znalostí, k rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je rovněž založeno i na praktické části – student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních a středních školách. 

Hlavním cílem je pak efektivní integrace teoretické a praktické složky přípravy tak, aby absolvent/ka studia byl/a schopen/a:

  • orientovat se a dále rozvíjet znalosti a dovednosti v oborech, z nichž vycházejí předměty základy společenských věd a občanská výchova,
  • vhodně a kriticky reflektovat problémy, s nimiž se v rámci kurikula daných předmětů setká,
  • připravit strukturovaný školní vzdělávací program k danému předmětu či oblasti,
  • předávat získané znalosti, dovednosti a další kompetence tak, aby mohly být následně dále aktivně rozvíjeny.