PhDr. RNDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.
dalibor.hejna
zaměstnanec
+420 48 535 4263
P-3-03004
...

St:     18:00 - 19:00  

Vyučované předměty v AR 2018/19 na TU Liberec:

Studijní obor Humanitní studia se zaměřením na vzdělání:

Dějiny filosofie I., II.

Etika

Studijní obor Filosofie humanitních věd:

Dějiny filosofie I., III., IV.

Etika

Člověk a výchova

Studijní obor Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ:

Filosofie výchovy pro ZSV

Datum a místo narození: 15.3.1967, Písek

Dosavadní odborné studium:

1991 Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor jaderná fyzika + pedagogická aprobace pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ

1995 Katolická teologická fakulta UK (MTh.)

1996 Filosofická fakulta UK, obor filosofie-historie + pedagogická aprobace pro výuku dějepisu a základů společenských věd (resp. občanské výchovy) na ZŠ a SŠ

2003 doktorát z oboru filosofie (Ph.D., PhDr.)

2003 doktorát z oboru jaderná fyzika (RNDr.)

Dosavadní pedagogická praxe:

1996 - 2002 odborný asistent filosofie na katedře společenských věd PF UJEP v Ústí n. L.

2002 - 2010 odborný asistent filosofie na katedře primárního vzdělávání PF UJEP v Ústí n. L.

Od 2010 odborný asistent filosofie na katedře filosofie FP TUL v Liberci

Odborné zaměření:

fenomenologická filosofie a existencialismus, zejména filosofie Jana Patočky

MONOGRAFIE

HEJNA, D., CHRISTOVOVÁ, V., ŠIMSA, M. Problém dějinnosti ve fenomenologii a hermeneutice. Ústí n.L.: UJEP, 2001. 163 s. ISBN 80-7044-383-9.

HEJNA, D. Člověk, pohyb a svět v Patočkově filosofii. Ústí n.L.: UJEP, 2004. 147 s. ISBN 80-7044-568-8.

HEJNA, D. Náboženství a společnost. Věda o náboženství a její historické kořeny. Praha: Grada Publishing, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-2427-0.

SKRIPTA A STUDIJNÍ OPORY

HEJNA, D. Úvod do filosofieStudijní opora pro studenty DPS. Ústí n.L.: CCV PF UJEP, 2000. 24 s.

HEJNA, D. Úvod do filosofie – Základy filosofické antropologie. Studijní opora pro studenty DPS. Ústí n.L.: CCV PF UJEP, 2002. 55 s.

HEJNA, D. a kol. Současné filosofické směry. Ústí n.L.: UJEP, 2002. 108 s. ISBN 80-7044-395-2.

HEJNA, D. Smysl lidské existence. Ústí n.L.: UJEP, 2003. 39 s. ISBN 80-7044-538-6.

HEJNA, D. Etika a estetika. Studijní opora pro studenty DPS. Ústí n.L.: CCV PF UJEP, 2004. 53 s.

HEJNA, D. Psychologie a sociologie náboženství. Ústí n.L.: UJEP, 2004. 55 s. ISBN 80-7044-626-9.

HEJNA, D. Moderní filosofická antropologie. Ústí n.L.: UJEP, 2004. 60 s. ISBN 80-7044-600-5.

HEJNA, D. Základy etiky. Ústí n.L.: UJEP, 2004. 35 s. ISBN 80-7044-599-8.

HEJNA, D. Mimokřesťanská světová náboženství. Studijní opora. Ústí n.L.: UJEP, 2004. 36 s.

HEJNA, D. Etická výchova. Ústí n.L.: UJEP, 2006. 42 s. ISBN 80-7044-750-8.

HEJNA, D. Vybrané kapitoly z českých dějin. Ústí n.L.: UJEP, 2006. 206 s. ISBN 80-7044-751-6.

HEJNA, D. České země a Slovensko v rozbouřené Evropě (1914-1939). Studijní opora. Ústí n.L.: UJEP, 2007. 99 s.

HEJNA, D. Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy. Studijní opora. Ústí n.L.: UJEP, 2007. 149 s.

HEJNA, D. Kapitoly z dějin filosofie I. – Antická filosofie. Liberec: TUL, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7372-994-3.

HEJNA, D. Kapitoly z dějin filosofie II. – Novověká filosofie. Liberec: TUL, 2013. 250 s. ISBN 978-80-7372-993-6.

ČLÁNKY A STATI V ODBORNÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

HEJNA, D. Může existovat mravní smysl života po zhroucení věrohodnosti všech morálních kodexů? In: Ergo (Sborník pro společenské vědy, umění a literaturu). Praha: Galaxie, 1997, s. 109-120. ISBN 80-85 204-37-1.

HEJNA, D. Teorie rozpomínání v Platónově dialogu Menón. In: Ergo, roč. 1, č. 2. Ústí n.L.: UJEP, 1999. s. 31-37. ISBN 80-7044-267-0, ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Názory M. J. Husa a P. Chelčického na církev a společnost. In: Ergo, roč. 1, č. 2. Ústí n.L.: UJEP, 1999. s. 19-30. ISBN 80-7044-267-0, ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Idea pravdy ve vědě a filosofii v pojetí Jana Patočky. In: Ergo, roč. 1, č. 3. Ústí n.L.: UJEP, 1999. s. 10-16. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Problém dějin a dějinnosti u Jana Patočky. In: Problém dějinnosti ve filosofii 20. století (sborník z mezinárodní konference). Ústí n.L.: UJEP, 1999, s. 73-81. ISBN 80-7044-273-5.

HEJNA, D. Podstata a nebezpečí techniky v díle Martina Heideggera. In: Filosofie, věda, vzdělání (sborník z mezinárodní konference). Plzeň: ZČU, 1999, s. 193-196. ISBN 80-7082-491-3.

HEJNA, D. Patočkova metafyzika lidské existence jako pokus o radikalizaci aristotelského pojetí pohybu. In: Ergo, roč. 2, č. 2. Ústí n.L.: UJEP, 2000, s. 42-57. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Svět člověka a moderní doba v díle Hanny Arendtové. In: Ergo, roč. 2, č. 3. Ústí n.L.: UJEP, 2000, s. 55-62. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Patočkova filosofie výchovy. In: Výchova a vzdělání ve věku techniky (sborník z mezinárodní konference). Plzeň: ZČU, 2000, s. 223-230. ISBN 80-7082-627-4.

HEJNA, D. Otazníky nad Patočkovou interpretací středověku. In: Jan Patočka, Češi a Evropa (sborník z mezinárodní konference). Brno: MU, 2000, s. 84-88. ISBN 80-210-24883-6.

HEJNA, D. Pohyb, duše a svět v rané řecké filosofii. In: Souvislosti (sborník z filosofického interdisciplinárního semináře). Liberec: Scholé filosofia, 2001, s. 44-51. ISBN 80-902997-0-9.

HEJNA, D. Patočkův výklad platónského pojetí duše jako pohybu. In: Ergo, roč. 3, č. 1. Ústí n.L.: UJEP, 2001, s. 17-27. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Moderní doba a smysl oběti v Patočkově filosofii. In: Ergo, roč. 3, č. 2. Ústí n.L.: UJEP, 2001, s. 31-40. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Fenomenologie jako cesta k metodologickému založení společenských věd. In: Ergo, roč. 3, č. 5. Ústí n.L.: UJEP, 2001, s. 99-106. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Jan Patočka o Masarykově filozofii náboženství. In: T.G.Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. 2 (sborník z mezinárodní vědecké konference). Praha: Filosofia, 2001, s. 237-242. ISBN 80-7007-145-1.

HEJNA, D. Sókratovská otázka a platónská odpověď v Patočkově filosofii. In: Otázka a odpověď (sborník z filosofického interdisciplinárního semináře). Liberec: Scholé filosofia, 2002, s. 71-78. ISBN 80-902997-1-7.

HEJNA, D. Sakrálno, každodennost a odpovědnost v Patočkově filosofii. In: Ergo, roč. 4, č. 2. Ústí n.L.: PF UJEP, 2002, s. 47-52. ISSN 1212-8317.

HEJNA, D. Vědecká racionalita, dějinnost člověka a historiografie. In: Kultura a vědecká racionalita (sborník z mezinárodní konference). Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2002, s. 74-75. ISBN 80-86473-24-4.

HEJNA, D. Důležitost nalezení smyslu vlastního života v prevenci sociálně patologických jevů. In: Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi 6 (učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů). Ústí n.L.: UJEP, 2003, s. 5-8. ISBN 80-7044-486-X.

HEJNA, D. Patočka a Komenského otevřená duše. In: DEMJANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S. (ed.) Výchova a tradice evropského myšlení (sborník z mezinárodní konference). Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, 2003, s. 81-88. ISBN 80-86473-49-X.

HEJNA, D. Patočkův projekt negativního platonismu jako pokus o překonání tradiční metafyziky. In: Filosofická skepse (sborník z filosofického interdisciplinárního semináře). Liberec: Scholé filosofia, 2003, s. 109-112. ISBN 80-902997-2-5.

HEJNA, D. Dějinnost lidského bytí a dějiny v Patočkově pozdní filosofii. In: Petrucijová, J., Feber, J. (ed.), Člověk – dějiny – hodnoty II (sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 23.-24.září 2004 katedrou společenských věd PF OU v Ostravě a katedrou společenských věd VŠB-TU v Ostravě). Ostrava: 2005, s. 150-154. ISBN 80-7368-021-1.

HEJNA, D. Náboženství a psychopatologie. In: Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi 8 (učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů). Ústí n.L.: UJEP, 2005, s. 43-46. ISBN 80-7044-681-1.

HEJNA, D. Nebezpečí patologické religiozity sekt a obrana před ním. In: Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi 8 (učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů). Ústí n.L.: UJEP, 2005, s. 47-52. ISBN 80-7044-681-1.

HEJNA, D. Patočkova antropologie jako fenomenologie tělesnosti a pohybu. In: Petrucijová, J., Feber, J. (ed.), Člověk – dějiny – hodnoty III (sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 25. - 26. září 2006 katedrou společenských věd PF OU v Ostravě a katedrou společenských věd VŠB-TU v Ostravě). Ostrava: 2007, s. 64-68. ISBN 80-7368-273-7.

HEJNA, DOd mýtu k dějinám - Patočkova reflexe počátku dějin. In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa (sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1. - 2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou). Semily: SOA v Litoměřicích - SOA Semily, 2007, s. 182-186. ISBN 978-80-86254-16-6.

HEJNA, D. Zrazené dědictví Noci. K Patočkovu kritickému pohledu na dnešní dobu. In: Demokracie jako hodnota a problém (sborník z konference uspořádané dne 22. října 2010 katedrou filosofie FP TUL v Liberci). Liberec: TUL, 2011, s. 12-16. ISBN 978-80-7372-707-9.

HEJNA, D. Mediální manipulace z pohledu neomarxismu. In: E-republika.cz, 2013. ISSN 1805-5559 (web).

HEJNA, D. Sociální práva, vlastnictví a revoluce. Příspěvek k ideji lidských práv. In: Demokracie jako hodnota a problém II (sborník z konference uspořádané ve dnech 18. a 19. října 2012 katedrou filosofie FP TUL v Liberci). Liberec: TUL, 2014, s. 124-132. ISBN 978-80-7494-048-4.

HEJNOVÁ, E. - HEJNA, D. Rozvoj vědeckého myšlení žáků prostřednictvím přírodovědného vzdělávání. In: Scientia in educatione, 2016, roč. 7, č. 2, s. 2-17. ISSN 1804-7106.