PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
ludka.hrabakova
tutorka studentů 1. ročníku, katederní koordinátorka Erasmus+
+420 48 535 4238
P-3-03005
...

Út:     10:30 - 12:00

26.3.  9:00-10:00

V ZS 2018/19 vyučuje dr. Hrabáková předměty:

Úvod do dějin kultury (UDK) pro prezenční studium FP obor Kulturně historická a muzeologická studia (KHI) – studijní materiály ke kurzu dostupné v e-learningovém kurzu UDK(KHMS) na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=331

Úvod do kulturní antropologie (UKA) pro FP, studijní materiály v e-learningovém kurzu UKA na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=311
Úvod do kulturní historie 1 (UKH1E) pro prezenční studium FP, studijní materiály dostupné v e-learningovém kurzu  UKH1 na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=320
Studijní texty na CD Kulturní historie doplněné obrazovým materiálem dostupné v prodejně skript (budova F, menza Husova).
Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology (SLS-E) pro zahraniční studenty programu Erasmus+
Kulturní historie 1 pro U3V 

Úvod do kulturní antropologie (UKAK) pro kombinované studium FP, studijní materiály v e-learningovém kurzu UKA na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=990

 
V LS 2018/19 vyučuje dr. Hrabáková předměty:
Česká architektura včera a dnes (CAR) pro prezenční studium FP  obory HU a FHV (Seminární práce studentů na http://kfl.fp.tul.cz/). Studijní materiály a opakovací testy dostupné v e-learningovém kurzu CAR na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=324
Dějiny kultury (DKL) volitelný pro FP, studijní materiály dostupné v e-learningovém kurzu DKL (CR) na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=328
Dějiny umění (DUM) pro FP studijnímateriály dostupné na e-learningovém kurzu https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1565

Kulturní historie (KHI) pro FT, studijní materiály dostupné v e-learningovém kurzu KHI na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1386

Kulturní historie (KHIX) pro KHI FP, studijní materiály dostupné v e-learningovém kurzu KHI na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=1386

Úvod do kulturní historie 2 (UKH2E) pro prezenční studium FP. Studijní texty a opakovací testy jsou dostupné v e-learningovém kurzu UKH2 na https://elearning.fp.tul.cz/course/view.php?id=321. Studijní texty na CD Kulturní historie doplněné obrazovým materiálem jsou dostupné v prodejně skript (budova F, menza Husova).
KULTURNÍ HISTORIE 2 PRO u3v
 

Aktuálně zadané BP:

Štěpán Bucek: Čínská kultura, její podstatné rysy a její vliv na západní kulturu

Jana Fajfrová: Zvyky a tradice španělských Vánoc, kulturní a sociální význam tohoto svátku

Kateřina Kučerová: Historický a kulturní význam poutí do  Santiaga de Compostella

Bohumila Nová: Velikonoce ve Španělsku, jejich kulturní a sociální význam

 

Aktuálně zadané DP:

Bc. Adam Červenka: Architekt Josip Plečnik a jeho působení v Československu

Bc. Nikola Marečková: Tetování jako výraz individuální identity

Bc. Milena Ratajová: Vliv japonské kultury na evropskou a českou kulturu 

 

Úspěšně obhájené DP (v závorce je uveden rok obhajoby):

Andrea Kováriková: Rasismus a xenofobie v naší společnosti zejména ve vztahu k romským spoluobčanům (1999)

Kamila Koldinská: Postavení dítěte v naší společnosti dříve a nyní (s přihlédnutím k právům dítěte a změnám v současné společnosti) (1999)

Jitka Jacíková: postavení ženy - intelektuálky - v české společnosti konce 19. století s důrazem na osobnost a zejména vzdělavatelské aktivity Elišky Krásnohorské (2002)

Pavlína Dvořáková: Výuka tématu "Náš region, naše obec" v hodinách občanské výchovy (2002)

Jitka Holasová: Problém multikulturality v hodinách občanské výchovy (2002)

Marie Hacková: Proces globalizace a jeho vliv na život společnosti (2002)

Jana Odlová: Židovská kultura a tradice ve výuce OV (2003)

Olga Najmanová: Řecké svátky a tradice v současnosti (2003)

Miroslav Hampl: Hip hopová kultura a její protagonisté (2004)

David Záhora: Nomádství jako kulturní fenomén (2004)

Petr Vavřich: Využití výpočetní techniky ve výuce občanské výchovy (2004)

Simona Urbánková: Lidové tradice a zvyky a jejich využití v občanské výchově (2005)

Monika Štachová: Příběh (mýtus) jako jeden z nástrojů výuky a výchovy v občanské výchově (2005)

Markéta Hanušová: Projektové vyučování v hodinách občanské výchovy (2005)

Petr Stříbrný: Mytické motivy v díle J. R. R. Tolkiena a A. Sapkowského (2006)

Lucie Tillerová: Potraviny, způsob jejich úpravy a konzumace jako kulturní fenomén (2007)

Markéta Svobodová: Magické ochranné prostředky v české lidové tradici a v současnosti. ( VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, Ateliér tělového designu, 2007)

Petra Daitlová: Projekt Škola v muzeu v návaznosti na tvorbu školních vzdělávacích programů (2007)

Jana Bažantová: Žena v současném islámském světě: její role a společenské postavení (2008)

Petra Tošovská: Předsudky a stereotypy a jejich fungování ve společnosti s přihlédnutím k výuce výchovy k občanství (2009)

Jiří Fill: Cizinci v České republice a ve Velké Británii očima médií (2009)

Jitka Jadrná: Kulturní dědictví a tradice ve výuce výchovy k občanství na příkladu tradic Podještědí. Tvorba metodických listů k výuce na školách na Liberecku (2009)

Zuzana Povrová: Stát a hospodářství. Návrh pracovních a metodických materiálů pro výuku Výchovy k občanství (2009)

Barbara Šulcová: Duch místa, kulturní krajina, její utváření a její odkaz (2009)

Veronika Suchá: Média a Romové v ČR - obraz romské menšiny zprostředkovaný médii (2009)

Daniela Fialová: Vzdělávací programy podporující výuku Výchovy k občanství v Libereckém kraji (2010)

Markéta Henyšová: Jméno jako sociokulturní fenomén (2010)

Zuzana Uhrová: Využití filmového klubu ve výuce Výchovy k občanství na ZŠ (2010)

Klára Čiháková: Dokumentární film jako didaktický nástroj výchovy k občanství (2011)

Jana Volejníková: Kulturní specifika vietnamského žáka na české škole (2011)

Eliška Vrzalová - Součková: Náboženství a filosofie Aztéků (2011)

Bc. Pavla Albrechtová: Moderní vyučovací metody s využitím mezipředmětových vztahů v hodinách výchovy k občanství (2013)

Bc. Michaela Škubalová: Osobnost Vojty Náprstka a zrod ženského hnutí v Čechách (2014)

Bc. Zdeňka Řezníčková – Hrdličková: Alberto Vojtěch Frič, cestovatel a botanik  (2014) 

Bc. Šárka Lhotská: Tabu a jeho fungování v kultuře a společnosti (2016)

Bc. Vojtěch Sedláček: Maska jako fenomén v historii Evropy  (2018)  Práce byla oceněna Cenou děkana FP TUL za rok 2018

 

Úspěšně obhájené BP (v závorce je uveden rok obhajoby):

Jana Patočková: Prevence genderové diferenciace v české škole (Pedagogika volného času, 2009)

Žaneta Minářová: Německá koloniální říše, okolnosti jejího vzniku a její rozpad (2010)

Zuzana Bukovská: Chasidismus a jeho odkaz dnešku (2011)

Věra Nechvátalová: Odívání a zdobení těla v kultuře Afriky (2011)

Zuzana Anderová: Vybrané megalitické stavby na území České republiky (2011)

Michaela Bastlová: Vliv islámu na západní kulturu (2011)

Erika Pekařová: Významné architektonické památky islámského kulturního okruhu (2011)

Anita Windischová: Osobnost a odkaz sira Nicholase Wintona jako příklad pro budoucí generace (2011)

Tereza Knotková: Obnova židovských modliteben v Čechách po roce 1989 dokumentovaná na konkrétních příkladech (2012)

Barbora Křivánková: Fenomén smrti a jeho proměny v dějinách kultury (2012)

Michaela Čechová: Historie a kulturní význam Světových výstav (2013)

Lucie Hošková: Sociální sítě a jejich kulturní vliv (2013)

Barbora Kindlová: Historie a architektura vily Tugendhat (2013)

Šárka Lhotská: Mýtus v současné západní civilizaci dokumentovaný na díle J. R. R. Tolkiena (2013)

Martina Veselovská: Liberec: přechod od tradičního k modernímu městu (2013)

Jitka Morávková: Tovární stavby určené pro textilní průmysl v Liberci a okolí (2013)

Dominika Kellnerová: Funkcionalistická architektura v Brně (2014)

Michaela Weissová: Rituály a jejich význam v minulosti a současnosti (2014)

Tomáš Máčal: Logo jako symbol současné západní civilizace (2014)

Ondřej Splítek: Motiv antihrdiny v západní kultuře (2015)

Vojtěch Sedláček: Antické drama a jeho kulturní a sociální význam (2015)

Eliška Chocová: Masopustní a velikonoční zvyky a tradice na Hlinecku (2015)

Magdaléna Brožová : Lidový kroj na Strážnicku jako specifický výraz místní kultury (2016)

Kateřina Trubičková: Příprava pokrmů v minulosti jako součást české a moravské lidové kultury  (2016)

Aneta Kaluhová: Srovnání vybraných přechodových rituálů v křesťanství a judaismu (2016)

Nikola Marečková: Fenomén tetování jako projev skupinové a individuální identity. Výběr a aplikace tatuáže (2017)

Jana Broučilová: Rituální aspekty přípravy a konzumace pokrmů dokumentované na košer předpisech (2017)

Denisa Vaňková: Pravidla etikety a jejich vývoj v našich zemích (2017)

Monika Skočíková: Oslava svátku zemřelých (Día de Muertos) v Mexiku a ve Střední Americe (2019)


Luďka Hrabáková

 narozena 27. 6. 1962 v Kroměříži

 od r. 1990 externí výuka na KFL FP  

 od r. 1995 odborná asistentka na Katedře filosofie FP TUL

 od r. 2004 odborná asistentka s vědeckou hodností 

Vzdělání a certifikáty:

2016: Certificate in Academic Teaching Excellence, British Council

2013: Cambridgeská zkouška ESOL FCE, level B2

Září 2004: Obhajoba disertační práce na téma "Rituální a mytické struktury v tradiční a moderní společnosti" na Katedře kulturologie FFUK v Praze. Ukončeno postgraduální studium programu "Obecná teorie a dějiny umění a kultury", titul Ph.D.

Březen 2004: Státní doktorská zkouška z oboru Obecná teorie a dějiny umění a kultury na katedře kulturologie FF UK v Praze 

1988: Rigorózní zkouška na FF UK, titul PhDr.

1981-1985: Filosofická fakulta UK v Praze

1977-1981: Gymnázium v Kroměříži

· 

Granty a výstavy:

2018-2020: Grant Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, klíčová aktivita KA 4, KA 6, KA 7. Projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329. Poradce studenta.

2018-2020: Grant Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL, klíčová aktivita KA2. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908.Oborový didaktik.

2013-2014Grant ICT v odborné přípravě studentů FP TUL.   Projekt CZ.1.07/2.200/28.0310. Garant počítačem podporované výuky.2007: Grant FRVŠ 277/2007/F5/d Příprava studijního a výukového materiálu k předmětu Kulturní historie.

2013: Grant Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci. Projekt CZ.1.07/2.4.00/31.0059. Člen kontaktní sítě.

2012Grant FRVŠ 493/2012/F5/d  Příprava multimediální studijní opory k předmětu Česká architektura včera a dnes.

2011-2013: Projekt ESF OPVK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0026. Název projektu: Kombinovaná studia pro učitele. Příprava kurzů CARK, UKAK, UKH1K, UKH2K

2010: Grant ESF Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/1.3.03/02.0021 Název projektu: Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje. Vedoucí kurzu Projekty výchovy k občanství. Moderní didaktické metody a jejich využití ve Výchově k občanství – inspirace pro učitele.

2009: Grant FRVŠ 1220/2009/F5/d Rozšíření a inovace studijního výukového materiálu k předmětu Kulturní historie

říjen-listopad 2009: Rituály smrti napříč kulturami a kontinenty. Výstava fotografií cestovatele Zdeňka Skořepy. Severočeské muzeum v Liberci. Koncepce a doprovodné texty

Ocenění v soutěžích:

2009: Přehlídka Techfilm 2009 (ČVUT Praha). Hlavní cena Grand Prix za interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie.

2008: Konference a soutěž eLearning 2008, cena Národního centra distančního vzdělávání za interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie

Konference, školení, přednášky, semináře a studijní pobyty:

 • červen/červenec 1992: HSG (Hochschule Sankt Gallen), Švýcarsko, studijní pobyt.
 • 16.- 17. 9. 1996: Filosofický interdisciplinární seminář "Motivy kosmogonických mýtů, hypotéz a teorií", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 •  15. 1. - 16. 1. 1998: Konference Výchova k evropskému demokratickému občanství. Evropské hnutí v ČR, Pedagogická fakulta UK, Praha.
 •  7. 9. - 9. 9. 1999: Filosofický interdisciplinární seminář "Horizonty vědění", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 •  5. 9. - 7. 9. 2000: Filosofický interdisciplinární seminář "Souvislosti", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 • 4. 9. - 6. 9. 2001: Filosofický interdisciplinární seminář "Otázka a odpověď", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 • 3. 9. - 5. 9. 2002: Filosofická skepse. Filosofický interdisciplinární seminář. SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 •  2. 9. - 4. 9. 2003: Filosofický interdisciplinární seminář "Myšlení, jazyk a řeč", SCHOLÉ FILOSOFIA a KFL FP TUL, Liberec.
 •  Leden 2005: Umění západní Afriky. Severočeské muzeum v Liberci. Katalog k výstavě, spoluautorství textů, zahájení výstavy.
 • 21. 4. 2005: Systémová pedagogika. XXXVII. vědecká konference o systémovém inženýrství. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav filosofie, politických a společenských věd.
 • 13. 9. 2006: Konference "Problémy a perspektívy humanizácie vzdelávania". Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra spoločenských vied.
 •  9. 11. 2006: Konference "Multikulturalita jako princip výchovy a vzdělávání." UK Praha, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofie.
 •  19. - 25. 11. 2006: Vídeň, týdenní seminář věnovaný rakouskému školství, organizátor Europa FELS.
 •  20. - 24. 8. 2007: Univerzita Palackého v Olomouci, Letní škola výchovy k občanství a evropanství pro učitele OV a ZSV.
 • 25. - 26. 9. 2007: Seminář Naplní antidiskriminační zákon očekávání? Břevnovský klášter. Pořadatel Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.
 • 10. 11. 2007: Internationale Tagung "Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte det ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlades". Liberec 9. -11. 11. 2007. Organizátor Katedra historie FP TUL a Institut fur Sachsische Geschichte und Volkskunde e.V. Dresden.
 • 20. 11. 2007: Oborová konference Člověk a společnost. Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. Pořadatel MŠMT a Asociace pedagogů základního školství. 21. 11. 2007: Pedagogické dny na FP TUL, vedení workshopu na téma "Aktivizační metody a techniky a jejich použití ve výchově k občanství".
 •  18. - 19. 2. 2008: Mezinárodní odborné fórum "Kleine Manner - Grosse Jungs". Internationales Begegnugszentrum St. Marienthal, SRN.
 • 4. 6. - 5. 6. 2008: Pedagogický software. Mezinárodní konference pořádaná Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
 •  18. - 22. 8. 2008: Letní škola výchovy k občanství a evropanství. Olomouc, Katedra společenských věd Univerzity Palackého Olomouc.
 • 11. 9. 2008: Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti - současné výzvy a historické kontexty. Mezinárodní konference pořádaná Katedrou pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.
 •  11. - 13. 11. 2008: 8. ročník konference a soutěže eLearning 2008 s mezinárodní účastí eLearning pořádané fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a sdružením EUNIS-CZ. Cena Národního centra distančního vzdělávání za multimediální vzdělávací objekt Interaktivní výukový CD-ROM Kulturní historie.
 • 16. - 20. 3. 2009: 46. mezinárodní festival Techfilm 2009 a 4. mezinárodní konference EMTECH 2009, hlavní cena v soutěži výukových produktů.
 •  5. - 13. 5. 2014:  Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, výukový pobyt, přednášky na téma současná česká architektura
 • 7. - 18. 9. 2015:  Stipendijní pobyt na Fundación para la Difusión la Lengua y la Cultura Española, Valladolid
 • 11. - 15. 7. 2016: Course of Academic Teaching Excellence - English As The Medium of Instruction delivered by Brititish Council  

Elektronické publikace:

Hrabáková, L. Česká a moravská architektura v proměnách staletí. [Multimediální interaktivní výukový materiál] Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. Dostupné online na http://www.fp.tul.cz/architektura/

Hrabáková, L. Kulturní historie. [Multimediální interaktivní výukový CD-ROM] 2. doplněné rozšířené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-820-5. Výuková aplikace dostupná online na http://www.fp.tul.cz/kulturni-historie/

Hrabáková, L. Kulturní historie. [Multimediální interaktivní výukový CD-ROM] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-7372-310-1.

Hrabáková, L. Kulturní vlastivěda. [Studijní texty online] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání TUL, 2008. Dostupné na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/Kulturni_vlastiveda_2.pdf

Hrabáková, L. Tradice v naší a evropské kultuře. [Studijní texty online] Liberec: Centrum dalšího vzdělávání TUL, 2007. Dostupné online na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/Tradice_2.pdf

Monografie:

Hrabáková, L. Tradice v naší a evropské kultuře. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-038-5. 

Hrabáková, L. Úvod do kulturní antropologie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7494-001-9. 

Hrabáková, L. Úvod do kulturní historie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2013. ISBN 978-80-7494-000-2.

Hrabáková, L. Kulturní antropologie 2. [Studijní texty pro U3V] Liberec: CDV TUL, 2007.

Hrabáková, L. Kulturní historie. [Studijní texty] Liberec: TUL, 2006. ISBN 80-7372-183-4. Dostupné též online na http://www.cdv.tul.cz/file.php/1/Texty/kulturni.pdf

Hrabáková, L. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. [Studijní texty.] Liberec: TUL, 2002. ISBN 80-7083-617-2.

Hrabáková, L. Mytické a rituální struktury v tradiční a moderní společnosti. [Disertační práce.] Katedra kulturologie Filosofické fakulty UK. Předloženo v březnu 2004, obhájeno v září 2004. Vedoucí práce PhDr. Václav Soukup CSc., oponenti Prof. PhDr. Jaroslava Pešková CSc., Doc. PhDr. Vladimír Borecký CSc.

Hrabáková, L. Česko-německý a německo-český slovníček měst a obcí okresu Liberec a libereckých čtvrtí. Liberec: Státní vědecká knihovna, 1995.

Hrabáková, L. Česko-německý a německo-český slovník názvů libereckých čtvrtí. Liberec : SVK Liberec, 1995.

Zlámalová, L. Nakladatelské podnikání v českých zemích v letech 1918-1939. Základní směry a tendence jeho vývoje. [Diplomová práce.] FF UK, KVIK, 1985. 165 s.

Zlámalová, L. Theinerova knihovna Arcibiskupské knihovny v Kroměříži. [Maturitní práce.] 1981.

Příspěvky ve sbornících:

Hrabáková, L. Projekt interaktivního výukového produktu pro zefektivnění výuky předmětu Kulturní historie. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 60-64. ISBN 978-80-7041-143-8.

Hrabáková, L. Proměny výchovy k občanství navazující na kurikulární reformu a elektronické zdroje podporující její inovaci. In Novotová, Jitka (Ed.) Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 166-176. ISBN 978-80-7372-414-6.

Hrabáková, L. RITUÁLY A MÝTY V POLITICKÉM ŽIVOTĚ. In Vědecká pojednání - Wissenschaftliche Abhandlungen - Prace naukowe XIV/2008. Liberec: Akademické koordinační středisko Euroregionu Nisa, TUL, 2008, s. 264-270. ISBN 978-80-7372-379-8. ISSN 1801-1128.

Hrabáková, L. PŘÍPRAVA A REALIZACE INTERAKTIVNÍHO VÝUKOVÉHO CD-ROMU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU KULTURNÍ HISTORIE. In Pedagogický software 2008. Sborník z mezinárodní konference pořádané Jihočeskou univerzitou. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008, s. 307-309. ISBN 80-85645-59-9. Příspěvek zařazen do RIV.

Hrabáková, L. Kulturní relativismus a pluralita kultur jako princip multikulturní výchovy. [Conference paper.] PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERZITY. No 3-4, Vol. IV. 2007. ISSN 1214-8725.

Hrabáková, L. Humanitní rozměr vzdělávání v kulturně pluralitní společnosti. In Krámský, David a kol. (ed.) Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Katedra filosofie TUL, Nakladatelství Bor, 2007, s. 339-346. ISBN 978-80-86807-06-5.

Hrabáková, L. Humanitní rozměr univerzitního vzdělávání. In Problémy a perspektívy humanizácie vzdelávania. [CD-ROM] Nitra: Katedra spoločenských vied, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006, s. 14-22. ISBN 80-8069-750-7.

Hrabáková, L. Kultura a výchova jako vzájemně se podmiňující fenomény. In Systémová pedagogika. Sborník z XXXVII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2005. Hradec Králové: Ústav filosofie, politických a společenských věd PdF, Univerzita Hradec Králové 2005, s. 191-196. ISBN 80-86771-11-3.

Hrabáková, L. Vytváření otevřeného klimatu a klíčový význam zpětné vazby v pregraduální přípravě učitelů OV. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. [Sborník na CD ROM.] Brno: PdF MU v Brně, 2005.

Hrabáková, L. Jazyk a kultura. In Myšlení, jazyk, řeč. [Sborník z filosofického interdisciplinárního semináře.] Liberec: Scholé filosofia 2004, s. 94-105. ISBN 80-902997-3-3.

Hrabáková, L. Pochybnost a problém kulturního relativismu. In Filosofická skepse. Sborník z filosofického interdisciplinárního semináře. Liberec: Scholé filosofia 2003, s. 129-139. ISBN 80-902997-2-5.

Hrabáková, L. Historické proměny interpretace mýtu. In Práce zahání démony. Liberec: Nakladatelství Bor 2003, s. 32-44. ISBN 80-902901-5-9.

Hrabáková, L. Otázka pojetí člověka ve vztahu ke kultuře z pohledu kulturní antropologie. In Otázka a odpověď. Liberec: Scholé filosofia 2002, s. 99-111. ISBN 80-902901-1-7.

Hrabáková, L. Vazby mezi projevy duchovního života v tradiční a moderní společnosti - jejich podobnost a návaznost. In Souvislosti. Liberec: Scholé filosofia 2001, s. 72-84. ISBN 80-902901-0-7.

Hrabáková, L. Role tradice v systému předávání, uchovávání a pěstování duchovních hodnot. In Horizonty vědění. Liberec: Scholé filosofia 2000, s. 80-86.

Hrabáková, L. Potřeba zvýšeného zřetele ke vnímání evropské kultury jako součásti a produktu kultury celého lidstva. In Výchova k evropskému demokratickému občanství. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, s. 167-169.

Hrabáková, L. Historické proměny interpretace mýtu. In Motivy kosmologických mýtů, hypotéz a teorií. Liberec: Scholé filosofia, 1997, s. 36-45.