PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
ondrej.lansky
zaměstnanec
+420 48 535 4264
P-3-03003
...

Čt:     10:00 - 11:00 

         

 

 


Oborná profilace:

Ve své práci se zaměřuje především na oblasti politické a sociální filosofie a sociální teorie. V tomto základním rámci se zabývá postkoloniálním a dekoloniálním myšlením, teoriemi modernizace, kritickou teorií společnosti a českou/československou reflexí těchto témat. Obecným rámcem jeho výzkumných aktivit je kriticko-teoretická analýza kapitalistické modernizace. Konkrétně se v tomto kontextu věnuje analýzám postkoloniálního myšlení, role otroctví při formování kapitalismu či proměn práce v pozdním/současném kapitalismu.

Působiště:

10/2013 – dosud     vedoucí katedry filosofie a odborný asistent s vědeckou hodností: Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci; úvazek 1,0

01/2014 – dosud    postdoktorand: Centrum globálních studií, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze; úvazek 0,4

02/2010 – dosud    externí přednášející: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na Katedře sociologie a Ústavu politologie

01/2012 – 12/2013    postdoktorand: Centrum globálních studií, společné pracoviště společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze; úvazek 0,5

10/2011 – 09/2013    odborný asistent s vědeckou hodností: Katedra filosofie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci; úvazek 0,5

03/2011 – 06/2011    externí přednášející: Fakulta Filosofická Univerzity Pardubice na Katedře sociálních věd

06/2008 – 12/2009    projektový pracovník / editor: Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o.p.s.

10/2008 – 03/2009    externí přednášející: Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s.

06/2008 – 07/2008    sociologický výzkum. Sledování rozvojových cílů tisíciletí v ČR. Educon (www.educon.cz). Čištění, analýza a interpretace dat.

04/2006 – 12/2011    odborný pracovník / doktorand: Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty UK v Praze; úvazek 1,0

Odborné publikace:

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. K Hrubcově kritice liberalismu. Politica Slovaca. 2013, roč. 6, č. 1, s. 83-97. ISSN 1337-8163. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha, Filosofia 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Spoluautorství kolektivní monografie.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012, s. 157-164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 555-574. ISSN 0015-1831. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Zkoumání jedné podoby morálních zázemí atlantické modernizace. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, 2011. Obhájena 8. 9. 2011. [Disertační práce.]

Lánský, Ondřej. Liberation contra Liberalism. In: Gallagher, Kerry (ed.). Multiculturalism: Critical and Inter-Disciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2011, s. 275-281. ISBN 978-1-84888-063-4. [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011, s. 135-155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej (ed.). Globalizace. Soubor textů ke globální gramotnosti. Praha: Glopolis, 2009. [Editace sborníku odborných textů.]

Lánský, Ondřej. Filosofie osvobození E. Dussela: co může říci v globální situaci? Socioweb. 2009, roč. 8, č. 9. ISSN 1214-1720. Dostupné z WWW: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/169_Microsoft%20Word%20-%20socioweb_09_09.pdf [Odborný článek.]

Lánský, Ondřej. Kritická teorie a teorie uznání Axela Honnetha. In: Šubrt, Jiří (ed.). Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum, 2007, s. 241-278. ISBN 978-80-246-1275-1. [Odborný článek ve sborníku.]

Překlady odborných textů:

Dussel, Enrique. Nový věk v dějinách filosofie: světový dialog mezi filosofickými tradicemi. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 537-554. ISSN 0015-1831. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Dussel, Enrique. A new age in the history of philosophy: the world dialogue between philosophical traditions. XXII World Congress of Philosophy (Seoul, Korea); 2008.]

Young, Iris Marion. Sebeurčení jako absence nadvlády: aplikace na palestinsko-izraelské vztahy. Přel. O. Lánský. In: Táž; Uhde, Zuzana (ed.). Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii. Praha: Filosofia, 2010, s. 183-213. ISBN 978-80-7007-341-4. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Young, Iris Marion. Self-determination as Non-domination: Ideals Applied to Palestine/Israel. Ethnicities. 2005, roč. 5, č. 2, s. 139-159.]

Arnason, Johann Pál. Civilizační analýza: vznikající paradigma. Přel. Z. Kubišová, O. Lánský a O. Štěch. In: Týž. Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí. Praha: Filosofia, 2009, s. 15-81. ISBN 978-80-7007-307-0. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Arnason, Johann Pál: Civilizational Analysis: A Paradigm in the Making. In: Holton, Robert (ed.). World Civilizations. In: Encyclopedia of Life Support System (EOLSS). Oxford (UK): EOLSS Publishers. Dostupné z WWW: http://www.eolss.net]

Harris, Jerry. Transnacionální kapitalistická třída a boj o hegemonii. Přel. O. Lánský. In: Hrubec, Marek a kol. Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008, s. 415-441. ISBN 978-80-7007-286-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Harris, Jerry. The Transnational Capitalist Class and the Struggle for Hegemony. © Jerry Harris.]

Duvenage, Pieter. Představení reflektující soudnosti Alessandra Ferrary. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 19-32. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Duvenage, Pieter. Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 127-134.]

Ferrara, Alessandro. Vztah autenticity k normativitě. Odpověď Larmorovi a Honnethovi. Přel. O. Lánský. In: Týž. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 49-62. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Ferrara, Alessandro. The Relation of Authenticity to Normativity: A Response to Larmore and Honneth. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 17-24.]

Honneth, Axel. Úvahy o Ferrarově reflektující autenticitě. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 41-48. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Honneth, Axel. Consideration on Alessandro Ferrara´s Reflective Authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 11-15.]

Larmore, Charles. Ferrarova teorie autenticity. Přel. O. Lánský. In: Ferrara, Alessandro. Nedostatek soudnosti. Evropská a kosmopolitní otázka. Praha: Filosofia, 2007, s. 33-40. ISBN 978-80-7007-257-8. [Překlad odborného článku z anglického jazyka: Larmore, Charles. Alessandro Ferrara´s theory of authenticity. Philosophy and Social Criticism. 2004, roč. 30, č. 1, s. 5-9.]