PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.
michal.podzimek
zaměstnanec
+420 48 535 4259
P-3-03004
...

Po:     11:00 - 12:00

Pá:     11:00 - 12:00    

Informace o jednotlivých předmětech (vyučovaných v aktuláním semestru) se dozvíte na portálu TUL:

https://stag.tul.cz/portal

Bližší informace a studijní materiály jsou k dispozici na LMS Moodle:

https://elearning.fp.tul.cz

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D.
Narozen: 18. 7. 1970 v Jablonci nad Nisou

VŠ vzdělání:

1990 – 1997   Univerzita Karlova v Praze, KTF UK - Teologická fakulta, Mgr. Obor: katolická teologie; PODZIMEK, M.: Aspekty přirozeného mravního zákona. Praha : KTF, 1997.

1998 – 2000  KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, ICLic. Obor: kanonické právo; PODZIMEK, M.: Stosunek państwa do kościoła w latach 1918/20Wn. Lublin : KUL, 2000. Studium bylo v ČR nostrifikované jako rovnocenné s doktorský studijním programem teologie (rozhodnutím MŠMT č. 30 936/2000-30) Th.D.

2012   KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, PaedDr. Obor: Učiteľstvo náboženskej výchovy; PODZIMEK, M.: Princípy morality v rímskokatolíckej katechéze, Ružomberok: KU, 2012.

2012   KU Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ph.D. Obor: Odborová (česky: oborová) didaktika; PODZIMEK, M.: Povinnosti spoločnosti voči náboženstvu a právo ľudí na náboženskú slobodu: KU, 2014.

Studijní pobyty a stáže:

1992 – Pontificia Universitas Gregoriana - Roma, semestrální jazykový kurz

1998 - 2000 KUL Lublin, Fakulta administrativního a kanonického práva, studium kanonického práva

2014, 2015, 2016 - krátkodobé Erasmus+ výukové pobyty, Granada ES, Ružomberok SK. 

Jiné specializace:

2010 – 2011 – Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy v Praze – certifikovaný kurz vysokoškolského poradenstva

Zaměstnání v oboru

1992 – 1993 Základní škola Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou - výuka etické výchovy

1997 – 2005 Biskupské gymnázium Varnsdorf, pedagog – výuka latiny a společenskovědního základu

2005 – současnost, Fakulta Pedagogická, Liberec - Katedra filosofie - odborný asistent s vědeckou hodností

2008 – současnost,  Akademická poradna a centrum podpory – vysokoškolský poradce

2012 – 2/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec, proděkan pro studium

2014 – 5/2016 Fakulta přírodovědně-humanitní a Pedagogická, Liberec – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky - vedoucí katedry

Vědecké práce

Monografie

01    PODZIMEK, M.: Etické systémy západnej civilizácie. Ružomberok : Verbum 2012. 134 s. ISBN  978-80-8084-965-8

02    PODZIMEK, M.: Spiritualita v době sekularizace. Liberec : TUL 2015. 168 s. ISBN  978-80-7494-240-2

Kapitoly ve vědecké monografii

01    PODZIMEK, M.: Cesty hledání evidence. In Humanitní vědy dnes a zítra, BOR 2007, ISBN 978 – 80 – 86807-06-5

02    PODZIMEK, M. Absence smyslu života jako psychodidaktický problém vzdělávacího systému. In DUCHOVIČOVÁ, J., ŠKODA, J. ET AL. Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace. 1.vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. s. 249 - 258. ISBN 978-80-7414-658-9.

03    PODZIMEK, M: Výchova, spiritualita a duchovní krize západní civilizace. In: JEDLIČKA, R. a kol. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum 2014. Str. 85 – 107, ISBN: 978-80-246-2412-9

04    PODZIMEK, M: Absence smyslu života jako problém poradenství. In: Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem, Brno : AVŠP Asociace vysokoškolských poradců, 2014, rozsah: str. 58-66. ISBN 978-80-260-6483-1

05    PODZIMEK, M: Pastorační péče o děti a dospívající v tíživé životní situaci, In: Poruchy socializace, Praha – Grada 2015, v tisku

Vysokoškolské učebnice

01    PODZIMEK, M.: Judaismus a křesťanství. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. 109 s. ISBN 978 -80-7372-107-4

02    PODZIMEK, M.: Dějiny filosofie náboženství. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007. 197 s. ISBN 978-80-7372-171-8

03    PODZIMEK, M.: Syntéza věrouky. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. 105 s. ISBN 978 -80-7372-300-2

04    PODZIMEK, M.: Základy filosofického myšlení. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7372-440-5

05    PODZIMEK, M.: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2

06    PODZIMEK, M.: Syntéza věrouky II., Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 106 s. ISBN 978-80-7372-977-6

Vědecké práce v odborných časopisech

01    PODZIMEK, M.: Osobnost doc. Miloše Rabana, In: Fontes Nissae XII/11: Liberec 2011, s. 409-414, ISBN 978-80-7372-827-4, ISSN 1213-5097

02    PODZIMEK, M.: Challenges in Czech – discuss the current situation in regards to university education in the Czech Pepublic, In: Pan European Networks – Government, London 2012, s. 272 – 273, ISSN 2049 – 3177 (Print); ISSN 2049 – 3185 (Online)

03    PODZIMEK, M.: Theory of Liberal Democracy in Works of C. W. Reese. ZESZYTY NAUKOWE 4/2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 2014, http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn4.pdf str. 87 - 99 ISSN: 2084-7822

04    PODZIMEK, M.: Power in Demokracy, ZESZYTY NAUKOWE 5/2014, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 2014,http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf str. 123 -144. ISSN: 2084-7822

05    PODZIMEK, M.: Filosofické východiská sekularizácie v vzťahu k náboženskej pedagogike. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae : Ružomberok VERBUM 2012, ročník 11, číslo 4, s. 61 - 72, ISSN 1336-2232

Vědecké práce ve sbornících (recenzovaných)

01    PODZIMEK, M.: Prostor pro hledání universa, In: Úloha univerzity v dnešní společnosti, Liberec TUL 2006, s. 35 – 38, ISBN 80–7372–148–1

02  PODZIMEK, M.: Smysl filosofie pro mezioborovost. In: Univerzita a mezioborovost : Liberec TUL 2007, s. 58 – 63, ISBN 978–80–86807-69-0

03    PODZIMEK, M., 2013. Speciální pedagogika v paradigmatu moderny a postmoderny. In: MEIER, M., JIHLAVEC, J., PEŠATOVÁ, I., STEJSKAL, B., eds. Inkluzivní trendy ve speciální pedagogice [CD]. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, s. 158–168. ISBN 978-80-7311-142-7.

04    PODZIMEK, M.: Étos v konceptech moderní reality, In Rodina ve výchově a sociálních vědách, str. 6 – 16, TUL 2013, ISBN 987-80-7372-944-8

05    PODZIMEK, M.: Krize kvality života v postmoderně Západu, In Kvalita života, str. 107 – 117, TUL 2013, ISBN 978-80-7494-006-4, On-line: http://geography.cz/wp-content/uploads/2014/04/Kvalita_%C5%BEivota_2013._Sborn%C3%ADk_z_konference.pdf

06    PODZIMEK, M.: Ontologické zdůvodnění mravních norem. In: Mravná výchova na Slovensku a v zahraničí : Banská Bystrica 2009, s. 185 – 192, ISBN 978-80-8083-822-5

07    PODZIMEK, M.: Úcta k jinakosti. In: Vysokoškolské studium bez bariér, str. 6 – 13, Liberec TUL 2014, ISBN 978-80-7494-066-8

08    PODZIMEK, M.: Moc demokracie. In: Demokracie jako hodnota a problém, Liberec, 246-260, Liberec TUL 2014, ISBN 978-80-7494-048-4

09    PODZIMEK, M.: Principy rovného přístupu ke vzdělávání, In: Vysokoškolské studium bez bariér, str. 120 – 130, Liberec TUL 2014, ISBN 987-80-7494-169-6

10    PODZIMEK, M., Etické hranice respektu ve filosofické perspektivě. In: KALÁBOVÁ, H., MEIER, M., eds. Možnost jako cesta ... Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice, reg. č. projektu CZ.1.07.2.2.00/15.0088 [CD].1. vyd. Liberec: TUL, s. 21–38. ISBN 978-80-7494-185-6.

11    PODZIMEK, M.: Princip moci nad životem nenarozeného, In: Nejmenší z nás : Praha Bios 2012, s. 113 – 127, ISBN 978-80-260-3195-6

12    PODZIMEK, M.: Moc normality nad handicapem, In: Vysokoškolské studium bez bariér, Liberec TUL 2013, s. 52 – 61, ISBN 978-80–7372–959–2

Recenze ve sbornících

01    Kolektiv autorů: Různé tváře chudoby. Teoretické reflexe. Hradec Králové : Garamon, 2010,85 s. ISBN 978-80-86472-49-2

Počet uskutečněných projektů – řešitel Podzimek:

FRVŠ 1637/2010:

Název projektu: Filosofie a etika

FRVŠ 211/2011

Název projektu: Dějiny středověké filosofie ,

FRVŠ 65/2012

Název projektu: Inovace studijních předmětů Filosofie náboženství

Ohlasy (sledované):

01    CHMELÍK, R.: Michal Podzimek: Principy morality. In: Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky v Praze, ročník 60, číslo 6, 940 – 943 s. ISSN 0015-1831 46542

02    PODZIMEK, M.: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2, In MURGAŠ, F.: Prostorová dimenze kvality života, Liberec: TUL 2012, 
ISBN 978-80-7372-931-8, 148 s., Citace na str. 18

03    PODZIMEK, M.: Syntéza věrouky. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2013. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2 In BOUMA, D.:Zjevení, víra, církev, teologické skici, Ostrava: Moravapress s.r.o. 2013, ISBN, 978-80-87853-08-5, 80 s. Citace na str. 18.

04    PODZIMEK, M.: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2 In HEJNA, D.: Kapitoly z dějin filosofie II. – novověká filosofie, Liberec: TUL 2013, 
ISBN 978-80-7372-993-6, 250 s., citace na str. 164.

05    PODZIMEK, M.: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2In HEJNA, D.: Kapitoly z dějin filosofie I. – starověká filosofie, Liberec: TUL 2013, 
ISBN 978-80-7372-994-3, 220 s., citace na str. 182.

06    PODZIMEK, M: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2 In: JEDLIČKA, R. a kol. Podněty hlubinné psychologie pro rozvoj teorie výchovy, výchovnou, převýchovnou a preventivní práciTeorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum 2014. Str. 85 – 107, ISBN: 978-80-246-2412-9, citace na straně 111.

07    PODZIMEK, M.: Dějiny filosofie náboženství. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2007. 197 s. ISBN 978-80-7372-171-8 In Hrabáková, L.: Úvod do kulturní antropologie, Liberec: TUL 2014, ISBN 978-80-7494-001-9, citace na straně 19.

08    PODZIMEK, M.: Principy morality. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010. 134 s. ISBN 978-80-7372-566-2 In: JEDLIČKA, R. a kol. Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy. Praha: Karolinum 2014. Str. 85 – 107, ISBN: 978-80-246-2412-9, citace na str. 111