Mgr. Michal Trčka
michal.trcka
zaměstnanec
+420 48 535 4262
P-3-03016
...

Pá:     9:30 - 10:30

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

Sociologie KFL/EOS

Kapitoly z kulturní antropologie KFL/KKZ (seminář)

Filosofie a etika KFL/FAE

Etika v ošetřovatelství KFL/ETI

Filosofie výchovy pro 1. stupeň KFL/FVNP

Etika v biomedicínských oborech KFL/EBO*Z

Normalita, sexualita a Foucault KFL/SEXF

Oblast specializace

Hranice a pracovní migrace; politická, sociální a morální filosofie.

Osobní medailon

Michal Trčka je interním doktorandem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na katedře filosofie Technické Univerzity v Liberci a pracuje v Multikulturním centru Praha. Ve své práci se zaměřuje na interdisciplinární studium hranic ve vztahu k pracovní migraci; a politickou a morální filosofii. Ve své disertační práci se věnuje tematice pracovní migrace, např. tzv. vysílání pracovníků, v souvislosti s rozvíjením teoretického konceptu deteritorializace.

Akademické pozice:

08/2016 - současnost

(2014 – 2016 externě)

Interní vyučující (odborný asistent; 100%): Katedra filozofie; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci

Aktuální výuka (pro prezenční formu studia):

 • Sociologie
 • Kapitoly z kulturní antropologie
 • Filosofie a etika
 • Etika v biomedicínských oborech
 • Etika v ošetřovatelství
 • Filosofie výchovy

Výuka ostatní (2014-současnost):

 • Principy kritického myšlení
 • Etika pro učitele
 • Filosofie a etika
 • Úvod do filosofie
 • Metodologie společenských věd

Výuka pro program celoživotního vzdělávání:

 • Úvod do sociologie
 • Sociologie výchovy

Koordinátor spolupráce na projektu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni.

02/2016 – současnost

Externí vyučující: Katedra sociálních věd; Filozofická fakulta; Univerzita Pardubice

Výuka:

 • Kritická antropologie a postkoloniální myšlení
 • Sociologie politiky

 

2014 – současnost

Přednášková praxe u PhDr. Pavla Barana: Katedra filozofie; Filozofická fakulta; Masarykova univerzita v Brně

Vyučované kurzy:

 • Vybrané problémy politické filosofie 1 (ZS 2014, ZS 2015)
 • Politická filosofie II (LS 2015)
 • Politické teorie (LS 2015)

09/2014 – současnost

Ph.D. student (přednášková praxe): Ústav politologie; Filozofická fakulta; Univerzita Karlova v Praze

Výuka (ZS 2014):

 • Otroctví, rasismus a modernita (se školitelem PhDr. Ondřejem Lánským, Ph.D.).

Další praxe/pracovní zkušenosti (vybrané):

10/2016 - současnost


AR 2016/2017

Multikulturní centrum Praha

Současná pozice: metodik a výzkumník

 • Výzkumy k tematice pracovní migrace (viz publikační činnost).
 • Spolupráce na tvorbě nových programů k interkulturnímu vzdělávání a historické paměti; aktuálně:

Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci a respektu. Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.  http://mkc.cz/cz/projekty/interkulturnim-vzdelanim-a-prozitkem-k-toleranci-a-respektu


Semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogů základních a středních škol

2015 - současnost

Pořádání diskuzí v Liberci

 • Organizační činnost; moderování
 • Vybraná témata:

Migrační vlna v současné Evropě: Mýty, fakta, podoby (2015)

Kam kráčíš, Evropo? (2016)

2013 – 2014

Pořádání diskuzí pro veřejnost v Městské knihovně v Praze

 • Organizační činnost; moderování

01/2012 – 11/2012

Zahraniční pobyt ve Francii

 • Spolupráce na chodu sociálního centra se zaměřením na environmentální výchovu v Trets a Avapesse; kontakt: Robert Kran, Domaine du Gros Chêne, Avapessa; robert.kran@wanadoo.fr

 

Odborná činnost (vybrané):

1.) Odborná publikační činnost

Monografie a kapitoly v kolektivních monografiích:

Články a kapitoly ve sbornících:

 • Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic. In: Beáta Balogová (ed.), Zuzana Poklembová (ed.). Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove. ISBN 978-80-555-1809-1. http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova12
 • Náhoda, relativita a diference v pojmových vymezeních. Od moderního pojetí času ke společnostem kontroly. In. Hogenová, A.; Pelcová, N. Nahodilost ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 103-113. ISBN 978-80-7290-924-7.

Překlady:

 • Bell, D. A. Od komunismu ke konfucianismu: měnící se diskursy o čínské politické budoucnosti. Překl. Antonín Handl a Michal Trčka. In.: Kreuzzieger, M.; Lánský, O. (eds.) Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia 2017, s. 241-266. ISBN 978-80-7007-470-1. http://filosofia.flu.cas.cz/en/index.php?id=publications&titul=487

Recenze:

 • Trčka M. Ulrich Beck: Německá Evropa. Nové mocenské krajiny ve znamení krize. Sociologický časopis, 2016, vol. 52, s. 244-247. ISSN 0038-0288.

Didaktické materiály:

 • Bilderová, Lucie; Dítko, Jan; Trčka, Michal. Pestré identity v kosmopolitní Praze. Praha: Multikulturní centrum Praha, z.s. 2017.

2.) Konference (vybrané):

 • Transnacionální veřejnost, komunity a demokratický konfederalismus na konferenci Světový řád a radikální politika (Praha; Metropolitní univerzita Praha: 25.11.2016).
 • Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu (Trčka M., Lánský O.) na konferenci Logos ve výchově, umění a sportu (Praha:2017).
 • Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic na konferenci Prístupy a prostriedky poznávania v sociálno-vednom výskume (Prešov: 2016).
 • Lidská práva - legitimizační nástroj nebo emancipační projekt? (Trčka M., Lánský O.) na konferenci Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní konstelace (Praha; Právnická fakulta UK: 2016).
 • Uprchlictví v “pevnosti Evropa” na konferenci Filosofie a sociální vědy; téma: Sociální konflikty (Praha, Hradec Králové, Bratislava: 2015)
 • Sociální otázka a duch osvícenství v Masarykově České otázce na konferenci Česká otázka a dnešní doba (Pardubice: 2015)
 • Delegitimizace politiky deteritorializace? na konferenci Filosofie a sociální vědy; téma: Odpovědnost v době neodpovědnosti (Praha, Liberec, Bratislava: 2014).

3.) Projekty (včetně rozpracovaných):

 • Spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu: Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU; 1/2017-12/2018; MKC Praha (Evropská komise – Program pro sociální inovace a zaměstnanost); http://mkc.cz/cz/projekty/protecting-mobility-through-improving-labour-rights-enforcement-in-europe-promo
 • Spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu: Za lepší vymáhání přeshraničního pracovního práva; 2/2017-7/2018; MKC Praha (Mezinár. visegrádský fond a Min. zahr. věcí Nizozemského království); http://mkc.cz/cz/projekty/stronglab
 • Vnitřní grant FF UK 2016; FF_VG_2016_41; období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017; název: Proměny hranic v Evropě; funkce: hlavní řešitel; výstup: monografie (v tisku 2017)
 • Spolupráce na projektu Modernita/modernity pro Akademii věd ČR pod dotačním programem Strategie AV 21

ČLÁNKY WEB:

Ukrajinská migrace pod taktovkou české politiky

http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/ukrajinska-migrace-pod-taktovkou-ceske-politiky

Migrace, morální panika a média

http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/migrace-moralni-panika-a-media

Stále nám chybí alternativa

http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/stale-nam-chybi-alternativa