Mgr. Michal Trčka
michal.trcka
zaměstnanec
+420 48 535 4262
P-3-03016
...

Po:     10:30 - 11:30  

Po:     25.2. = ZMĚNA:  16:00 - 17:00

 

ZIMNÍ SEMESTR 2018/20189

Sociologie KFL/EOS

Kapitoly z kulturní antropologie KFL/KKZ (seminář)

Filosofie a etika KFL/FAE

Etika v ošetřovatelství KFL/ETI

Filosofie výchovy pro 1. stupeň KFL/FVNP

Etika v biomedicínských oborech KFL/EBO*Z

Oblast specializace

Sociální a morální filosofie, politologie

Pedagogika a didaktika: kritická pedagogika

Ve své práci se zaměřuje na analýzu vybraných aspektů sociálních a hodnotových konfliktů současné společnosti (tematika migrace a práce; ekologická krize; dilemata a limity tržní společnosti) z perspektivy politologie a morální a politické filosofie (obecně z přístupů kritické teorie v širším smyslu – např. z metodologické tradice kritické analýzy diskurzu). Ve své pedagogické činnosti vychází z oblasti kritické pedagogiky (critical pedagogy).

Osobní medailon

Interní doktorand: Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; interní přednášející: katedra filosofie Technické Univerzity v Liberci. Dlouhodobě spolupracuje jako externista s neziskovou organizací Multikulturní centrum Praha a v současnosti rovněž s organizací Člověk v tísni (sekce: Jeden svět na školách).

Akademické pozice:

08/2016 - současnost (2014 – 2016 externě)

Interní vyučující (odborný asistent; 100%): Katedra filozofie; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; Technická univerzita v Liberci

Aktuální výuka (pro prezenční formu studia):

 • Sociologie
 • Kapitoly z kulturní antropologie
 • Filosofie a etika
 • Etika v biomedicínských oborech
 • Etika v ošetřovatelství
 • Filosofie výchovy

Výuka pro program celoživotního vzdělávání:

 • Úvod do sociologie
 • Sociologie výchovy

02/2016 – 6/2016

Externí vyučující: Katedra sociálních věd; Filozofická fakulta; Univerzita Pardubice

Výuka:

 • Kritická antropologie a postkoloniální myšlení
 • Sociologie politiky

2014 – 6/2016

Přednášková praxe u PhDr. Pavla Barana: Katedra filozofie; Filozofická fakulta; Masarykova univerzita v Brně

Vyučované kurzy:

 • Vybrané problémy politické filosofie 1 (ZS 2014, ZS 2015)
 • Politická filosofie II (LS 2015)
 • Politické teorie (LS 2015)

09/2014 – 1/2015

Ph.D. student (přednášková praxe): Ústav politologie; Filozofická fakulta; Univerzita Karlova v Praze

Výuka (ZS 2014):

 • Otroctví, rasismus a modernita (se školitelem PhDr. Ondřejem Lánským, Ph.D.).

Vzdělání:

09/2014 – současnost

Ph.D. studium; Filozofická fakulta UK, Ústav politologie

Studijní program: politologie

Disertace na téma: Fenomén deteritorializace: Vysílání pracovníků do České republiky

Plánované datum odevzdání: LS 2018/2019

Další praxe/pracovní zkušenosti (vybrané):

2015 - současnost

Pořádání diskuzí v Liberci

 • Organizační činnost; moderování
 • Vybraná témata:

10 miliard - co máte na talíři (2018) - promítání filmu a debata

Kam kráčíš, Evropo? (2016)

Migrační vlna v současné Evropě: Mýty, fakta, podoby (2015)

2013 – 2014

Pořádání diskuzí pro veřejnost v Městské knihovně v Praze

 • Organizační činnost; moderování

01/2012 – 11/2012

Zahraniční pobyt ve Francii

 • Spolupráce na chodu sociálního centra se zaměřením na environmentální výchovu v Trets a Avapesse; kontakt: Robert Kran, Domaine du Gros Chêne, Avapessa; robert.kran@wanadoo.fr

1.) Odborná publikační činnost

Monografie a kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Trčka, M. Ne-prostupné hranice Evropy. Teritorialita, biopolitika a etika. Praha: Epocha, 2017. ISBN 978-80- 7557-118- 2.
 • Lánský, O.; Trčka, M. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu. In: AGHA, Petr, Václav BĚLOHRADSKÝ, Radek BUBEN, et al. Budoucnost státu?. Praha: Academia, 2017, Společnost, s. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1.
 • Trčka, M. Sociální otázka a duch osvícenství v „České otázce“ T. G. Masaryka. In.: Svoboda, J.; Prázný, A. (eds.). Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017, s. 355-368. ISBN 978-80-7007-505-0, s. 355-368.

Články a kapitoly ve sbornících:

 • Lánský, O.; Trčka, M. Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu. In. Hogenová, A.; Pelcová, N. Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 245-264. ISBN 978-80-7290-974-2.
 • Trčka, M. Náhoda, relativita a diference v pojmových vymezeních. Od moderního pojetí času ke společnostem kontroly. In. Hogenová, A.; Pelcová, N. Nahodilost ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, s. 103-113. ISBN 978-80-7290-924-7.
 • Trčka, M. Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic. In: Beáta Balogová (ed.), Zuzana Poklembová (ed.). Prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume. Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 159-166. ISBN 978-80-555-1809-1.

Studie, výzkumné zprávy apod.:

Překlady:

 • Bell, D. A. Od komunismu ke konfucianismu: měnící se diskursy o čínské politické budoucnosti. Překl. Antonín Handl a Michal Trčka. In.: Kreuzzieger, M.; Lánský, O. (eds.) Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia 2017, s. 241-266. ISBN 978-80-7007-470-1. http://filosofia.flu.cas.cz/en/index.php?id=publications&titul=487

Recenze:

2.) Konference (vybrané):

 • Zaměstnávání ukrajinských pracovníků s polskými vízy v České republice: od mechanismů vykořisťovaní k možnostem intervence na prezentaci výzkumu a kulatém stole  Pracovní podmínky cizinců a cizinek - možnosti a limity spolupráce sociálních partnerů 24.04.2018 (Praha: 24. 4. 2018)
 • Employment of Ukrainian workers in the Czech Republic: Opportunity structures and informal practices to overcome the barriers. (Trčka M., Leontiyeva J.) na konferenci Strengthening Trans/national Cooperation among Labour Standards Enforcement Agencies in Europe: Challenges and Opportunities / Přeshraniční vymáhání práv vysílaných a dalších migrujících pracovníků: výzvy a příležitosti (Praha: 24.-25. 11. 2017) http://mkc.cz/cz/informacni-sluzby/kalendar-akci/preshranicni-vymahani-prav-vysilanych-a-dalsich-migrujicich-pracovniku-vyzvy-a-prilezitosti
 • Potlačený logos: o vztahu postkolonialismu a feminismu (Trčka M., Lánský O.) na konferenci Logos ve výchově, umění a sportu (Praha: 4. 5. 2017).
 • Transnacionální veřejnost, komunity a demokratický konfederalismus na konferenci Světový řád a radikální politika (Praha; Metropolitní univerzita Praha: 25.11.2016).
 • Kritická analýza diskurzu a vnímání evropských hranic na konferenci Prístupy a prostriedky poznávania v sociálno-vednom výskume (Prešov: 2016).
 • Lidská práva - legitimizační nástroj nebo emancipační projekt? (Trčka M., Lánský O.) na konferenci Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní konstelace (Praha; Právnická fakulta UK: 2016).
 • Uprchlictví v “pevnosti Evropa” na konferenci Filosofie a sociální vědy; téma: Sociální konflikty (Praha, Hradec Králové, Bratislava: 2015)
 • Sociální otázka a duch osvícenství v Masarykově České otázce na konferenci Česká otázka a dnešní doba (Pardubice: 2015)
 • Delegitimizace politiky deteritorializace? na konferenci Filosofie a sociální vědy; téma: Odpovědnost v době neodpovědnosti (Praha, Liberec, Bratislava: 2014).

3.) Projekty (včetně rozpracovaných):

 • Spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu: Za sdílené zájmy zahraničních a místních pracovníků; 8/2017-1/2019; MKC Praha (spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“); http://mkc.cz/cz/projekty/towards-shared-interests-between-migrant-and-local-workers
 • Spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu: Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU; 1/2017-12/2018; MKC Praha (Evropská komise – Program pro sociální inovace a zaměstnanost); http://mkc.cz/cz/projekty/protecting-mobility-through-improving-labour-rights-enforcement-in-europe-promo
 • Spolupráce na mezinárodním výzkumném projektu: Za lepší vymáhání přeshraničního pracovního práva; 2/2017-7/2018; MKC Praha (Mezinár. visegrádský fond a Min. zahr. věcí Nizozemského království); http://mkc.cz/cz/projekty/stronglab
 • Vnitřní grant FF UK 2016; FF_VG_2016_41; období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017; název: Proměny hranic v Evropě; funkce: hlavní řešitel; výstup: monografie.
 • Spolupráce na projektu Modernita/modernity pro Akademii věd ČR pod dotačním programem Strategie AV 21 (2016/2017) Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (koordinátor a řešitel Ondřej Lánský); překlady textů; výstup na veřejné přednášce a její organizace.

4.) Popularizační články a výstupy:

5.) Veřejná vystoupení:

DIDAKTIKA/VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast specializace: Interkulturní vzdělávání.

Odborná činnost (vybrané):

Články a kapitoly ve sbornících:

 • PAROUBKOVÁ, Irena a Michal TRČKA. 2018. Interkulturní odpověď výtvarné výchovy na éru morální paniky. Kultura, umění a výchova, 6(2) [cit. 2018-11-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=16&clanek=186.  
 • Paroubková, Irena; Trčka, Michal, Interkulturní výtvarnou výchovou proti rasismu. Výtvarná výchova jako forma občanského vzdělávání. (v recenzním řízení).

Metodické materiály:

 • Bilderová, L.; Dítko, J.; Trčka, M. Pestré identity v kosmopolitní Praze. Praha: Multikulturní centrum Praha, z.s., 2017.

Vzdělávací projekty (včetně rozpracovaných):

Zapojení do aktivit občanského vzdělávání:

 • 12. 3. 2018 aktivní účast na akci “Živá knihovna” pro střední školy v Liberci (Budoucí využití této aktivity pro KFL: Příprava workshopu pro studenty KFL TUL).
 • Spolupráce na organizaci workshopu k metodice “Živé knihovny” (22. 5. 2018 Antikvariát a knihkupectví Fryč).