PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.
lenka.vaclavikova
zaměstnankyně
+420 48 535 4298
P-3-03003
...

Po:     8:00 - 8:50    

 
 

Vyučuji propedeutické předměty v oblasti sociologie pro obory Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, ale i Ekonomické fakulty, Ústavu zdravotnických studií a Centra dalšího vzdělávání. Ve specializovaných předmětech se věnuji sociologii genderu a sociologii vzdělanosti.

VZDĚLÁNÍ:

2001 - 2007 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
doktorandské studium v oboru Sociologie

2001 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
rigorózní zkouška z oboru Sociologie

1995 - 2000 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
magisterské studium oboru Sociologie

1999 American University, Washington D. C., USA
Washington Semester Program - Peace and Conflict Resolution
semestrální studium problematiky konfliktu a jeho řešení z multidisciplinární perspektivy, mediační a facilitační nástroje

1993 - 1998 Institut základů vzdělanosti, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
bakalářské studium oboru Humanitní vědy

1989 - 1993 Gymnázium Jeronýmova ul., Liberec

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

od r. 2013 Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s., (celkem plánovaných 79O hodin). 

2013 - 2014 Kurz krizové intervence Tváří v tvář, Občanské sdružení D, Liberec, (50 hodin).

2013 Výcvik v mediaci akreditovaný MŠMT a MPSV, Asociace mediátorů ČR, (100 hodin).

2012 Interní výcvik Bílého kruhu bezpečí pro dobrovolníky, (32 hodin).

2012 Integrovaný kurz psychosociálních dovedností pro sociální pracovníky, Institut pro Gestalt Terapii, Praha, (126 hodin).

2010 - 2012 Dvouletý psychoterapeutický výcvik v profesních dovednostech pro pomáhající profese, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, Liberec, (220 hodin).

2010 - 2011 Respektovat a být respektován – výchovné a komunikační postupy v každodenních situacích, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání, kurz zaměřený na princip respektu v komunikaci a vztazích, (32 hodin).

2007 - 2011 Sebezkušenostní a vzdělávací výcvik Principy života, Praha, (370 hodin).
zaměření na poznání vlastního hodnotového systému, motivace a životního směřování. Spojené s technikou koučování.

2006 ECSR Summer School – Quality and Inequality in Education, mezinárodní letní škola pořádaná Evropským konsorciem pro sociologický výzkum.
Praha, 25. - 30. 8. 2006

2002 Základy statistiky pro výzkum trhu a marketing

Kurz společnosti SPSS CR, spol. s r.o., 20. - 22. 5.2002.

PRAXE:

Zaměstnání:

od r. 2000 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra filosofie
- odborná asistentka, výuka základů sociologie a vybraných sociologických témat (především sociologie vzdělanosti a genderová studia)

2000 - 2003    Gabal, Analysis & Consulting, Praha
- výzkumná pracovnice a projektová manažerka, výzkumná témata: bezpečnost, členství v NATO, menšiny a migrace, Visegrádská skupina a další

Soukromá praxe:

od r. 2013       mediátorka v soukromé praxi, facilitace případových konferencí

od r. 2011       poskytování individuálních konzultací a koučinku v oblasti osobnostního rozvoje

Externí spolupráce:

od r. 2016 Centrum Generace o.p.s., Liberec
supervize týmu a facilitace

od r. 2015 Amina o.p.s., Společnost pro podporu náhradní rodinné péče, Liberec
facilitace případových konferencí

od r. 2012 Rodina v centru, o. s., Nový Bor
koučink a supervize týmu, koučink pro klienty Centra

2011 Český statistický úřad,
spolupráce na analýze genderových aspektů celoživotního vzdělávání

2003 - 2007    Gabal, Analysis & Consulting, Praha

2002 - 2006    Oddělení gender a sociologie, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha
spolupráce na projektech věnujících se genderové problematice v oblasti práce, politiky a vzdělávání

Další pracovní zkušenosti:

od r. 2012 poradkyně v oblasti psychosociálního poradenství v Bílém kruhu bezpečí (dobrovolnicky)

2010 . 2014 Dětský koutek Technické univerzity v Liberci, práce na pozici genderové expertky, metodičky a konzultantky pro rodiče v oblasti harmonizace rodiny a práce a pro pracovní tým realizující krátkodobou péči o děti studujících a pracujících na Technické univerzitě v Liberci

2011 - 2012 realizace vlastních sebezkušenostních víkendových seminářů „Já-žena“,
zaměřených na identifikaci genderově limitovaných rolí ženy a možností jak je překročit a nalézt vlastní spokojenost a vlastní koncept sebe jako ženy

1999 Center for Strategic and International Studies, Washington D. C., USA Department of Eastern Studies
- výzkum pro publikaci „Politické strany a jejich vývoj ve Východní Evropě“ v kolektivu vedoucího oddělení Janusze Bugajskeho

1995-1999 POINT, agentura pro poradenství a marketing, Praha
- příprava výzkumů, tvorba a zpracování dotazníků, zpracování a analýza dat

 

 • Václavíková Helšusová, L. Dětské čtenářství v současné společnosti z perspektivy sociologie vzdělání, Liberec: TUL, 2012. ISBN 978-80-7327-936-3
 • Václavíková Helšusová, L., Rakušanová, P. Ženy odcházející z politiky – první výsledky aktuálního výzkumu. In: Socioweb10/2007. Sociologický ústav AV ČR.
 • Václavíková Helšusová, L. Dívčí a chlapecké učení: rozdílný obsah, rozdílné výsledky a rozdílná sebedůvěra. In: Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost. 2007. ISBN 978-80-87110-00-3
 • Václavíková Helšusová, L. Co se učí dívky a chlapci? In: Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, 2007. ISBN 978-80-87110-01-0
 • Václavíková Helšusová, L. Učitelské sbory z genderové perspektivy. In: Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, 2007. ISBN 978-80-87110-01-0
 • Václavíková Helšusová, L. Genderová komunita vlastníma očima. In: Hašková, H., Křížková, A., Linková, M. (eds.) MnohohlasemVyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 165-180. ISBN 80-7330-087-7
 • Václavíková Helšusová, L., Rakušanová, P. Ženy v mužské politice. In: Hašková, H., Křížková, A., Linková, M. (eds.) Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 43-60. ISBN 80-7330-087-7
 • Václavíková Helšusová, L. Pedagogický sbor.In: Smetáčková, I. Gender ve škole - příručka pro studující pedagogických oborů. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006, s.20-25. ISBN 80-903331-5-X
 • Václavíková Helšusová, L., Smetáčková, I. Rodiče a další aktéři školního vzdělávání.In: Smetáčková, I. Gender ve škole - příručka pro studující pedagogických oborů. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2006, s. 51-55. ISBN 80-903331-5-X
 • Václavíková Helšusová, L., Kolářová, M. Analýza rozhovorů s vyučujícími vyšších odborných a vysokých škol. In: Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni. Výzkumná zpráva, SOÚ AV ČR, 2005, s. 39-54.
 • Václavíková Helšusová, L. Analýza rozhovorů se studujícími při přechodu z bakalářského na magisterské studium. In: Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni. Výzkumná zpráva, SOÚ AV ČR, 2005, s. 120-135.
 • Václavíková Helšusová, L. Zeny v krajské politice. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 4/2004. ISSN 1213-0028
 • Václavíková Helšusová, L. Distribuce a naplnění volného času mužů a žen (reflexe dat z českých výzkumů). In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 3-4/2003, s. 13–15. ISSN 1213-0028
 • Václavíková Helšusová, L. Genderové diferenciace v oblasti dětského čtenářství. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 3-4/2003, s. 11-13. ISSN 1213-0028
 • Křížková, A., Václavíková Helšusová, L. Women’s Participation and Representation in Local Politics. In: Hašková, H., Křížková, Sociologické texty, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003, s. 26-31. ISBN 80-7330-042-7
 • Václavíková Helšusová, L. Poznávání v oblasti mužů a žen. In: Syrovátka, J., Filosofická skepse. Liberec: PF TUL, 2003, s. 251 – 255. ISBN 80-902997-2-5
 • Václavíková Helšusová, L. Protiteroristická kampaň a bezpečnostní klima. In: Koudelková E. Práce zahání démony. Liberec: nakl. Bor, 2003, s. 97-102. ISBN 80-902901-5-9
 • Václavíková Helšusová, L., Křížková, ASociální kontext života žen pracujících v řídících pozicích. Sociologické texty, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. ISBN 80-7330-035-4
 • Gabal, I., Václavíková Helšusová, L. Migrace v rozšířené Evropě /Migration in an Enlarged Europe, Praha: British Council, 2002. ISBN 80-238-9199-5